تقویم آموزشی دپارتمان طراحی مد و لباس

الگوسازی و دوخت پایه ۱

(نارکدوزی)

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگوسازی و دوخت پایه ۲

(مانتو و شومیز)

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگوسازی و دوخت پایه ۳

(مانتو و شومیز)

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگو سازی و دوخت لباس مجلسی مقدماتی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره :۱/۶۳۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگو سازی و دوخت لباس مجلسی پیشرفته

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۱/۶۳۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگو سازی و دوخت لباس کودک و نوجوان

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

الگو سازی و دوخت شلوار زنانه

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر