تقویم آموزشی دپارتمان نرم افزار های طراحی مد و لباس

آموزش نرم افزار جمینی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۲۰ هزینه دوره : ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

آموزش نرم افزار مارولوس دیزاینر

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۲۰ هزینه دوره : ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

آموزش نرم افزار CLO3D

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۲۰ هزینه دوره : ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۲۰ هزینه دوره : ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر