تقویم آموزشی دپارتمان زبان های خارجی -زبان انگلیسی

starter

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۵ ساعت هزینه دوره: ۳۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Elementry

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۵ ساعت هزینه دوره: ۳۴۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Pre-Intermediat

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۵ ساعت هزینه دوره: ۳۷۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Intermediat

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۵ ساعت هزینه دوره: ۴۲۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Upper- Intermediate

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۵ ساعت هزینه دوره: ۴۶۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

تربیت مدرس زبان انگلیسی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۴۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر