تقویم آموزشی دپارتمان فناوری اطلاعات

( IT، Windowes، Word، Powerpoint )ICDEL1

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۶۰ ساعت هزینه دوره: ۶۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

( Excel، Access،Internet )ICDEL2

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۶۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

نرم افزارهای اداری Word& Excel

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۵۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

کاربرد اکسل در حسابداری

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Excel مقدماتی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Excel پیشرفته

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Access

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر