تقویم آموزشی دپارتمان کامپیوتر-برنامه نویسی

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۴۰ ساعت هزینه دوره: ۸۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Java SE 8

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۶۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۷۵۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

برنامه نویسی به زبان Python

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۴۸ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۵۶۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی و پیشرفته )

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۶۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۴۳۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

C# (Win.Application)

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۴۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۴۳۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

ASP.Net MVC

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۶۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۸۳۰/‏۱‬ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

SQL Server

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۵۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۶۵۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر