تقویم آموزشی دپارتمان آموزش های تخصصی و عمومی

‌‌‌‌‌‌‌مقاله نویسی مقدماتی

چیستی و چرایی روش تحقیق

انواع رویکردهای دوگانه به تحقیق

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

مقاله نویسی متوسط

انواع رویکردهای دوگانه به تحقیق

انواع رویکردهای کیفی به تحقیق رویکرد کمّی به تحقیق

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۸ ساعت هزینه دوره: ۳۶۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

مقاله نویسی پیشرفته

آشنایی با کلیات نرم افزار تحلیل داده های کمّی

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده‌های کیفی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۶ ساعت هزینه دوره: ۶۴۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

ابزارهای تدریس آنلاین

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۶ ساعت هزینه دوره: ۶۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

دوره تربیت مربی زبان انگلیسی (TTC)

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۴۰ ساعت هزینه دوره: ۰۰۰/‏۵۵۰/‏۱ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

اصول خبرنگاری و خبر نویسی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳۰ ساعت هزینه دوره: ۷۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Photoshop & Indesign

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۵۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر